Tipus d'IVA aplicable en la realització d'obres

IVA de les reformes 2015

La normativa de l'IVA (Impost de Valor Afegida) a Espanya està regulat en la Llei reguladora de l'Impost del Valor Afegit, 37/1992 (28-desembre-1992) i en el Reglament de l'Impost aprovat per Reial decret 1624/1992. L'article 20 aquesta Llei 37/1992 indica els béns i prestacions que estan exempts d'aquest impost.

L'IVA és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. El consumidor és qui suporta aquest impost, i els professionals i empresaris són els obligats a ingressar les quotes del mateix. L'impost de l'IVA s'aplica al territori peninsular espanyol i les illes Balears, i no és aplicable a les illes Canàries ni a Ceuta i Melilla. A Canàries s'aplica un impost de naturalesa similar denominat IGIC (Impost General Indirecte Canari). Estan subjectes a l'impost de l'IVA els lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzats per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional.

[Actualització] Es manté l'IVA reduït del 10% per a les reformes d'habitatge l'any 2015.

En plantejar-se al començament de 2014 la nova Reforma Fiscal, que entra en vigor aquest 1 de gener de 2015, es va comentar àmpliament que se suprimiria l'IVA reduït del 10% per a les obres de rehabilitació i renovació d'habitatges. Finalment s'ha mantingut dit IVA reduït del 10% per a les reformes (si es compleixen les condicions ja establertes), tal com es pot llegir en la nova redacció de la Llei 37/1992 (article 91 Apartat 3.1º), de regulació de l'IVA (la nova redacció del qual, de data 28/11/2014, recull les modificacions d'aquesta reforma). Incloem un enllaç al fitxer pdf de la nova redacció de la Llei de l'IVA al final d'article.

L'IVA de les reformes i rehabilitació d'habitatges

Actualment, la Llei que regula l'IVA és molt favorable per a les reformes i les obres de renovació i reparació realitzades en habitatges. A partir de setembre de 2012, i sense límit temporal, les reformes i rehabilitacions d'habitatges.

Tributen al 10%, el tipus reduït d'IVA.

El cost màxim dels materials, respecte a tot el servei, augmenta al 40% (anteriorment era del 33%).

Supressió del desgravament fiscal en l'IRPF per inversió en habitatge habitual

En l'exercici fiscal 2013, en haver-se suprimit la deducció per inversió en habitatge habitual, no es permet l'aplicació d'una deducció fiscal en l'I.R.P.F. per obres de millora d'habitatge, tal com es feia en anys anteriors.

Solament poden continuar practicant aquesta deducció els contribuents que haguessin satisfets quantitats amb anterioritat a 1 de gener de 2013 per a la realització d'obres de rehabilitació del seu habitatge habitual, sempre que aquestes estiguin acabades abans d'1 de gener de 2017.